sâmbătă, 18 ianuarie 2014

Securitate si sanatate in munca"O viata nu valoreaza nimic; NIMIC NU VALOREAZA CÂT O VIATA" 
                                                                                                                         André Malraux
Securitatea şi sănătatea  în munca  constiuie un ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de munca;


Reglementari ale organiztiei internationale a muncii privind securitatatea si sanatatea in munca


          Conventia OIM asupra Sigurantei si Sanatatii la locul de Munca (nr.155) si Recomandarea (nr.164) din 1981 care prevad adoptarea unei politici nationale de sanatate si siguranta profesionala, si descriu actiunile care trebuiesc luate de catre guvern si întreprinderi pentru a promova sanatatea si siguranta profesionala si a îmbunatati mediul de lucru;
          Conventia OIM privind Serviciile Sanitare Profesionale (nr.161) si Recomandarea (nr.171), 1985 care stabilesc organizarea de servicii sanitare profesionale la nivel de întreprindere proiectate sa contribuie la implementarea politicii de sanatate si siguranta profesionala.

Principii de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca:

          Raspunderea privind asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor revine conducatorului unitatii
          Obligatiile salariatilor în domeniul protectiei muncii nu exclud raspunderea conducatorului unitatii
          În virtutea obligatiilor pe care le are, conducatorul unitatii va lua toate masurile tehnice, organizatorice,  sanitare, necesare pentru securitatea si sanatatea salariatilor

Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul persoanelor juridice

În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;   
b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;  
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la anterior, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prevazute de normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c) dinnormele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şisănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006;  
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute anterior, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute, la art. 15 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu

 Lucrători desemnaţi

          Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.
          Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.
          Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.
          Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
          Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
          Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.

Serviciile interne de prevenire şi protecţie

          Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie  fie format din  lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele minime depregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăcorespunzătoare nivelului mediu, prevăzute la art. 49 dinnormele metodologice  de aplicare a prevederilor Legiisecurităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 şi, după caz, alţi lucrători.
          Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţietrebuie  îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 dinnormele metodologice  de aplicare a prevederilor Legiisecurităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
          serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie  fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normăîntreagă încheiat cu angajatorul.
          Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează însubordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.
          Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţietrebuie  desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţieşi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şistingerea incendiilor şi protecţia mediului.
          Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau înregulamentul de organizare şi funcţionare activităţile deprevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
          Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie  aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere.
          Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
          Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.
          Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.    În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.
          Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate, în condiţiile legii.

Servicii externe de prevenire şi protecţie

          Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de prevenire şi protecţie în domeniu.   
          Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie.
          Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:   
           a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;   
           b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006.
          Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 şi, după caz, alţi lucrători.
          Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
          În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
          O persoană poate să ocupe funcţia de conducător la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie.

sursa;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu