miercuri, 29 ianuarie 2014

CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI

  
                                                                                                                                         by Dobermann 

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, si, după caz, a actului prin care s-a dispus una din sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute în Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr. 195/2002, se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia. 

Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, încheiat de agenţii Brigăzii de Poliţie Rutieră, se depune la judecatoria teritorial competenta (la sectorul unde a fost comisa fapta). 

Aceasta se întocmeşte în 2 exemplare şi trebuie să cuprindă:
-1. cererea semnată şi datată;
-2. copia procesului-verbal de constatare;
-3. fotocopie a actului de identitate ;
-4. fotocopie a dovezii de reţinere a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare;
-5. fotocopie a oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii. 

Când se contestă un proces verbal de constatare a unei contravenţii în urma căreia s-au produs avarii l autovehiculele implicate, plângerile se întocmesc în 4 exemplare, la care se adaugă, pe lângă cele 5 puncte menţionate mai sus, şi fotocopie a poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. 

Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sancţiunilor contravenţionale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de politie din care face parte poliţistul care a constatat fapta. Aceasta, împreuna cu dosarul cauzei se trimite, de îndată, instanţei de judecata pe raza căreia a fost săvârşită fapta. 


Instanţa investita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunile contraventionale complementare administrative. 


Hotarârea pronuntata în prima instanta este supusa recursului. 


Recursul, împreuna cu actele care au stat la baza hotarârii, se depune la instanta a carei hotarâre se ataca, în termen de 15 zile de la comunicare. 


Judecata se face de urgenta, cu citarea partilor, iar hotarârea tribunalului este definitiva si irevocabila. 


Posibilitatea achitarii, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, a jumatate din minimul amenzii, se aplica si în cazul cumulului de contraventii, suma datorata neputând depasi maximul prevazut de lege pentru contraventia cea mai grava. 


Daca persoana împuternicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent. 
În cazul în care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea aceasta constituie contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotarârea judecatoreasca, se trimit de îndata organului în drept sa constate contraventia, pentru a lua masurile ce se impun, conform legii.


Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.


În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.EXECUTAREA  SANCŢIUNILOR  CONTRAVENŢIONALE 

Procesul-verbal de constatare neatacat în 15 zile de la data încheierii acestuia sau de la data comunicarii, precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. 


Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:
a) de catre unitatea de politie din care face parte politistul care a constatat fapta ori de câte ori nu se exercita calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în termenul prevazut de lege; 
b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri. 

În vederea executarii amenzii, persoanele juridice prevazute la paragraful anterior comunica, din oficiu, organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonante acestora, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, dispozitivul hotarârii judecatoresti prin care s-a solutionat plângerea.


Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silită a creanţelor bugetare. 


Împotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii. 


Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale. 


Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceasta masura, în conditiile legii. 


În caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal, bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de îndata celui în drept.
sursa:
http://www.clubkiaromania.ro/forum/rutiera-f215/contestatii-t119.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu ce parere ai de articol? E util?  Te rog sa lasi un comentariu mai jos”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu