vineri, 17 ianuarie 2014

Documente solicitate la controalele inspectorilor de munca


Documente solicitate la controale  in domeniul relatiilor de munca

Registrul unic de control 

Actele constitutive ale angajatorului:
 • Contract de societate ;
 • Statutul societatii ;
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului ;
 • Hotarârea judecatoreasca de înfiintare ;
 • Codul fiscal ;
 • Autorizatia de functionare ;
 • Acte aditionale de modificare, completare ;
 • Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
 • Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)

Registrul general de evidenta a salariatilor
 • documentele de plata salariilor semnate de salariati;
 • actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
 • balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
 • dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;
 • foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
 • documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 • pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;
 • registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
 • normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
 • Dosarele de personal ale salariatilor care trebuie sa cuprinda:
  • dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare;
  • curriculum vitae; acte stare civila;
  • acte de studii si calificare;
  • fisa de aptitudini;
  • contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii;
  • actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca;
  • actele de identitate;
  • avizul medical;
  • actele de studii;
  • fisa postului;
  • acte aditionale la contractele individuale de munca;
  • acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
  • permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini;
  • certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);


Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca 


Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza) 


Contractul colectiv de munca (unde este cazul) 


Regulamentul intern 


Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate selectia si plasarea fortei de munca:
 • actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata;
 • contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;
 • acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati în evidenta;
 • dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;
 • documente ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:
1.      actul de identitate;
2.      pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
3.      carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a încetat activitatea în tara, în conditiile legii;
4.      actele de calificare;
5.      certificatul de sanatate;
6.      contractul de mediere;
7.      contractul individual de munca, în limba româna;
8.      certificatul de cazier judiciar;
9.      dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie în afara granitelor tarii;


Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca
-          Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente ;
-          Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii ;
-          Decizii interne pentru:
-    personalul cu atributii in domeniul SSM;
-    componenta serviciului de SSM
-    conducatorii locurilor de munca;
-    personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
-          Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
-    decizia de infiintare;
-    raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
-    raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
-    planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;
-    programul de activitate al serviciului de SSM
-          Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca
-          Dosarul medical individual
-          Fisa de aptitudini
-          Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime"
-          Foaia de parcurs
-          Raport de sedinta siguranta circulatiei
-          Nota de comanda reparatii
-          Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
-          Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
-          Tematici de instruire
-          Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
-          Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
-          Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
-          Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
-          Foaie de prezenta
-       Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii
-          Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
-          Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
-          Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
-          Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
-          Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
-          Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern
-          Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
-          Buletine de verificari PRAM
-          Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)
-          Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca   (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
-    Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca
-       Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate
-          Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
-          Certificate medicale cu diagnostic "accident"
-     Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
-        Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
-          Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare
-          Verificarile ISCIR
-          Fisa postului
-          Permisul de lucru cu foc
-          Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
-          Documentul privind protectia la explozie
-          Autorizatie de lucru in zone Ex
-          Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
-          Plan tehnic de exploatare
-          Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
-          Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
-          Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
-          Plan de evacuare in caz de urgenta
-          Registre de evidenta a accidentatilor in munca
-          Registre de evidenta a accidentelor usoare
-          Registre de evidenta a incidentelor periculoase
-          Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
-          Raportare semestriala a accidentelor de munca
-          Registrul de serviciu la bordul navelor
-          Registrul pentru substante toxice
-          Registrul de evidenta a materialelor explozive
-   Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
-          Cartea tehnica a utilajului
-          Instructiuni de lucru
-          Proces verbal de punere in functiune a schelei
-          Conventiile de lucru
-          Proiectele de executie a constructurilor, ET
-          Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
-       Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
-          Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
-          Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
-          Contractele de lucrari
-          Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
-          Fisa de expunere la riscuri profesionale
-        Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub  18 ani
-          Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
-          Registrul unic de control


sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu