sâmbătă, 18 ianuarie 2014

Contestarea in instanta a amenzilor date de ITM

Controlul efectuat de inspectorii de munca se poate finaliza atat prin incheierea unui proces-verbal de control, cat si a unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, daca au fost identificate fapte care genereaza raspunderea contraventionala a angajatorului.

Cum reactionati dupa incheierea proceselor-verbale?
– aveti posibilitatea contestarii acestora sub aspecte de fond sau de forma, atat privind constatarile facute, sanctiunile dispuse sau masurile obligatorii de remediere a deficientelor constatate;
– daca nu le contestati, aveti obligatia sa indepliniti masurile dispuse de inspectorii de munca la termenele aratate in procesul-verbal si, dupa caz, sa transmiteti dovezi in acest sens.


1. Contestarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, modificata si completata

Etapele unei astfel de contestatii sunt urmatoarele:

a) Depuneti plangerea la instanta judecatoreasca competenta
Litigiile generate de incheiere a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contravent iilor se judeca in prima instanta de catre judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
Plangerea se face in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului- verbal de constatare si aplicare a sanctiunii.


b) Suspendarea executarii sanctiunii
Un efect important al contestarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este amanarea executarii sanctiunii, aceasta fiind suspendata, de drept, pana la solutionarea litigiului.
 

c) Atacarea sentintei judecatoresti
Calea de atac impotriva hotararii judecatoresti este apelul. Apelul se formuleaza in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia si se judeca la sectia de contencios administrativ a tribunalului. Contestarea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face pentru aspecte de forma sau pentru aspecte de fond


d) Aspecte contestate
La o prima vedere, viciile de forma sunt cele mai usor de exploatat intr-o plangere adresata instantei judecatoresti. Ce elemente trebuie sa urmarim cu atentie? Orice proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor trebuie sa contina urmatoarele elemente:
– data si locul incheierii procesului-verbal;
– numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
– datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca al contravenientului;
– descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei, locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea pagubelor pricinuite;
– indicarea actului normativ care stabileste si sanctioneaza fapta;
– posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;
– termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea;

– pentru contravenientii cetateni straini – seria si numarul pasaportului sau ale altui document similar, data eliberarii si statul emitent.
 

Elemente fara de care procesul-verbal este lovit de nulitate:
– numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
– numele, prenumele contravenientului/denumirea si sediul acestuia;
– fapta savarsita si data comiterii acesteia;
– semnatura agentului constatator;
– lipsa consemnarii obiectiunilor formulate de contravenient in legatura cu continutul actului constatator, la rubrica Alte mentiunii din procesul-verbal.


Rezultatele pozitive ale demersului dvs. pot fi diverse in functie de numarul si gravitatea greselilor de redactare a procesului-verbal, precum si a probelor administrate in cauza, asa incat ati putea spera fie la anularea procesului-verbal, fie la diminuarea sanctiunii dispuse.

Rezultatele negative pot consta in respingerea solicitarilor dvs. si pierderea sansei de a achita in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal sau a comunicarii a jumatate din minimul amenzii prevazute de lege pentru fapta sanctionata.

Prin urmare, dvs. apreciati caracterul real si onest al plangerii si implicit oportunitatea unei actiuni in instanta prin prisma cheltuielilor angrenate de acesta.

e) Executarea sanctiunilor contraventionale
Procesul-verbal de sanctionare neatacat, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea, constituie titluri executorii, fara alte formalitati.
 

Executarea amenzii se face de catre organele specializate in executarea creantelor bugetare la instiintarea inspectorilor de munca, daca procesul-verbal de sanctionare nu a fost contestat, iar in celelalte cazuri de catre instanta.

2. Contestarea in contencios administrativ a proceselor-verbale de control, potrivit Legii nr. 554/2004, modificata si completata


Cum contestati in contencios administrativ faptele comisive sau omisive ale inspectoratului de munca?


a) Depuneti plangerea prealabila
Inainte de a va adresa instantei de contencios administrativ competente, veti solicita ITM sau autoritatii ierarhic superioare (IM) reexaminarea si revocarea, in tot sau in parte, a actului emis cu incalcarea drepturilor si intereselor legitime.


Plangerea prealabila se formuleaza in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului. Termenul de 30 de zile de adresare a plangerii prealabile poate fi depasit numai pentru motive temeinice, plangerea putand fi introdusa cel mult pana la 6 luni de la data emiterii actului.
ITM are obligatia de a raspunde in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii.


b) Formulati si depuneti actiunea in contencios administrativ la instanta competenta Astfel, litigiile de contencios administrativ se judeca din punctul de vedere al competentei materiale de catre:
– sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor – ca instanta de fond care judeca litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei;
– sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel – ca instanta de fond care judeca litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei. Ele judeca si recursurile privind sentintele pronuntate de tribunale;

– sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – privind recursul impotriva sentintelor pronuntate in prima instanta de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel.
 
Teritorial este competenta instanta de la domiciliul reclamantului sau cel de la domiciliul/ sediul paratului.


c) Termenul in care va puteti adresa in prima instanta cu actiune in contencios administrativ este de 6 luni si curge de la:
– data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;
– data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii;
– data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile
– data expirarii termenului legal de solutionare a cererii.


Pentru motive temeinice analizate de instanta, aceasta poate admite introducerea cererii de chemare in judecata si dupa termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de 1 an de la comunicarea actului (luare la cunostinta sau introducere a cererii).

Apelul impotriva sentintei date de instanta de contencios administrativ se depune in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

d) Aspecte contestate
Potrivit Legii nr. 554/2004, se ataca in contencios administrativ fapte comisive sau omisive ale unui organ al statului, precum:

– emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ
– nesolutionarea in termenul legal a unei cereri
Fapta consta in a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen;

– refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane. Se asimileaza refuzului nejustificat si nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a unei cereri.

Exemplu
Constituie refuz nejustificat:
– refuzul inspectoratului de munca de a inregistra contractele individuale de munca incheiate potrivit dispozitiilor legale;
– refuzul inspectoratului de a elibera autorizatiile sau aprobarile cerute de lege atat in domeniul sanatatii si securitatii in munca, cat si al relatiilor de munca, daca sunt intrunite toate elementele de legalitate pentru obtinerea acestora.


e) Capetele de cerere si documentele depuse in instanta
 Capetele de cerere pot consta in:
– anularea in tot sau in parte a actului ca urmare a analizei legalitatii acestuia;
– emiterea actului solicitat sau rezolvarea cererii;
– repararea pagubei cauzate;
– reparatii pentru daune morale.


Raspunderea patrimoniala poate reveni atat autoritatii publice, cat si functionarului care a contribuit la elaborarea, emiterea sau incheierea actului, ori care se face vinovat de refuzul de a rezolva cererea legitima. Functionarul poate chema in garantie pe superiorul ierarhic de la care a primit ordin scris sa elaboreze sau sa nu elaboreze actul.

Documente depuse in sprijinul sustinerilor dvs. sunt:
 – actiunea;
– copia actului administrativ pe care il atacati;
– raspunsul autoritatii publice prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale;
– copia cererii, certificata prin numarul si data inregistrarii la autoritatea publica se va depune si orice inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile, in situatia in care reclamantul nu a primit nici un raspuns la cererea sa;
– copia certificata dupa actul administrativ emis in urma solutionarii favorabile a cererii ori a plangerii prealabile, in situatia in care reclamantul introduce actiune impotriva autoritatii care refuza sa il puna in executare.


f) Efectele introducerii actiunii in contencios administrativ
In cazul actiunilor in contencios administrativ vizand procesele-verbale de control care contin masuri obligatorii cu termen, este necesar sa solicitati instantei in mod expres suspendarea acestui act administrativ, ea neproducandu-se de drept, ca in cazul contestarii proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

In masura admiterii capetelor de cerere de catre instanta, inspectoratul de munca se va conforma.

sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu